The endowment is managed by The Royal Norwegian Society for Development, for projects to be supported they must be related to business development within the areas: food, culture and experience, energy and environment, or entrepreneurship and business organisation.

Applications are sent to the e-mail: norgesvel@norgesvel.no

 

 

Vedtekter for Utdanningslegatet

Vedtatt av Legatstyret 08.02.2010

  1. Legatets navn er Utdanningslegatet i Norges Vel
  2. Legatets formål er å støtte ungdom under praktisk og teoretisk utdanning.
  3. Legatet ble opprettet i 1999 ved å slå sammen følgende legatet; S. og S. Doblougs legat, C. Wedel-Jarlsbergs legat, e. og P. Arnesons legat, G. Jansens og hustrus legat, Cand. teol. O, Sandbergs legat, Yggeseths legat og Dommer Sverre Dæhlies legat. Legatets grunnkapital per 31.12.09 er kr 1 380 845,-.
  4. Legatet forvaltes av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Direksjonen i Norges Vel er styre for legatet.  Legatstyret består av 5 - 10 medlemmer.
  5. Legatets årlige avkastning skal nyttes slik:10 prosent av avkastningen legges til kapitalen. Resten av avkastningen, etter fradrag av administrasjonskostnader, skal benyttes til legatets formål. Midler som ikke benyttes det ene året kan overføres til neste år.
  6. Søknad om tildeling av legatmidler skal skje på eget søknadsskjema. Styret bestemmer søknadsfrist som bekjentgjøres ved utlysningen. Den som blir tildelt legatporsjon plikter å avgi resultatrapporter slik styret bestemmer. Det er vedtatt dreiebok for legatbehandlingen, for å kvalitetssikre forvaltningen.
  7. Styret kan endre bestemmelser i vedtektene. Forslag til endring kan settes fram av enkeltmedlemmer. Til endring av statuttene kreves at minst to tredjedeler av styrets medlemmer stemmer for.
  8. Omdanning av legatet, herunder oppløsning, må skje i samsvar med reglene i stiftelsesloven. For vedtak om omdanning, må minst tre fjerdedeler av styrets medlemmer stemme for.