The endowment is managed by The Royal Norwegian Society for Development, for projects to be supported they must be related to business development within the areas: food, culture and experience, energy and environment, or entrepreneurship and business organisation.

Applications are sent to the e-mail: norgesvel@norgesvel.no

 

Vedtekter for Kultur- og Miljølegatet

Vedtatt av Legatstyret 08.02.2010

  1. Legatets navn er Kultur- og Miljølegatet i Norges Vel.
  2. Legatets formål er å støtte aktuelle kultur- og miljøtiltak.
  3. Legatet ble opprettet i 1999 ved å slå sammen Bankier Ad. Lindbäcks gave, N.B.T. Nicolls legat, Ole Wager og hustrus legat, Minnefond for fru Lina Jørstad f. Sundt, og Justerdir. Dr. ing. Olaf Falks legat. Legatets grunnkapital per 31.12.09 er kr 2.861.319.-
  4. Legatet forvaltes av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Direksjonen i Norges Vel er styre for legatet. Legatstyret består av 5-10 medlemmer.
  5. Legatets årlige avkastning skal nyttes slik:10 prosent av avkastningen legges til kapitalen. Resten av avkastningen, etter fradrag av administrasjonskostnader, skal benyttes til legatets formål. Midler som ikke benyttes det ene året kan overføres til neste år.
  6. Søknad om tildeling av legatmidler skal skje på eget søknadsskjema. Styret bestemmer søknadsfrist som bekjentgjøres ved utlysningen. Den som blir tildelt legatporsjon plikter å avgi resultatrapporter slik styret bestemmer. Det er vedtatt dreiebok for legatbehandlingen, for å kvalitetssikre forvaltningen.
  7. Styret kan endre bestemmelser i vedtektene som er av administrativ karakter. Forslag til endring kan settes fram av enkeltmedlemmer. Til endring av statuttene kreves at minst to tredjedeler av styrets medlemmer stemmer for.
  8. Omdanning av legatet, herunder oppløsning, må skje i samsvar med reglene i stiftelsesloven. For vedtak om omdanning, må minst tre fjerdedeler av styrets medlemmer stemme for.