The endowment is managed by The Royal Norwegian Society for Development, for projects to be supported they must be related to business development within the areas: food, culture and experience, energy and environment, or entrepreneurship and business organisation.

Applications are sent to the e-mail: norgesvel@norgesvel.no

 

Vedtekter for Landbrukslegatet

Vedtatt av Legatstyret 08.02.2010

  1. Legatets navn er Landbrukslegatet i Norges Vel.
  2. Legatets formål er å støtte aktuelle utviklingstiltak i landbruket.
  3. Legatet ble opprettet i 1999 ved å slå sammen følgende legater: Jacob Sverdrups legat, C.C. og A. Jensens legat, N.U. Stangs legat, Adv. A.M. Seips legat, Dr. W. Christies fond og A. Hanssons legat, W. Holtsmarks legat, E. og M. Vullums legat, W. Løkeberg og V. Bjerkes legat, Halle Steenslands fond, A. og O. Viks legat og O.T. Bjanes fond. Fra 1. Januar 2008 ble Astri frisaks fond til fremme av frøavl av økonomisk verdi i Norge, innlemmet i Landbrukslegatet. Legatets grunnkapital per 31.12.09 er kr 3 548 286,-.
  4. Legatet forvaltes av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Direksjonen i Norges Vel er styre for legatet. Legatstyret består av 5 - 10 medlemmer.
  5. Legatets årlige avkastning skal nyttes slik: 10 prosent av avkastingen skal tillegges kapitalen. Resten av avkastningen, etter fradrag av administrasjonskostnader, skal benyttes til legatets formål. Utdelingen skal vanligvis ikke gå til dekning av utgifter til skolegang/studier. Midler som ikke blir benyttet det ene året, kan overføres til neste år.
  6. Søknad om tildeling av legatmidler skal skje på eget søknadsskjema. Styret bestemmer søknadsfrist som bekjentgjøres ved utlysning. Det faglige resultat som oppnås ved hjelp av tildelingen skal være offentlig tilgjengelige. De som blir tildelt legatporsjoner plikter å avgi slike resultatrapporter som styret bestemmer. Det er vedtatt en dreiebok for legatbehandlingen, for å kvalitetssikre forvaltningen.
  7. Styret kan endre bestemmelser i vedtektene som er av administrativ karakter. Forslag til endring kan settes fram av enkeltmedlemmer. Til endring av statuttene kreves at minst to tredjedeler av styrets medlemmer stemmer for.
  8. Omdanning av legatet, herunder oppløsning, må skje i samsvar med reglene i stiftelsesloven. For vedtak om omdanning, må minst tre fjerdedeler av styrets medlemmer stemme for.