Solenergi er svært godt egnet i landbruket. Grunnen til dette er blant annet at mange gårdsbruk har høyt energibehov - både varme og elektrisitet - i sommerhalvåret når produksjonen fra solenergianlegg er på det høyeste. Mange gårder har også driftsbygninger med sørvendte og skyggefrie tak- og veggflater som er velegnet for solenergianlegg, og flere gårdsbruk har bioenergiløsninger hvor kombinasjon med solenergi er spesielt godt egnet. Etter at solenergianlegget er installert er det minimalt med drifts- og vedlikeholdskostnader de neste 20–30 årene.

Energiavhengig landbruk

Landbruket er langt mer teknologisert, og dermed mer energiavhengig, enn for bare et par tiår siden. Det er selvfølgelig vanskelig å vite hvordan strømprisen vil utvikle seg fremover, men flere rapporter spår at den skal opp, og det er et faktum at mange bønder er sårbare for svingninger i kraftprisen. Installasjon av solenergianlegg bidrar til økt kontroll over innsatsfaktorene på det enkelte gårdsbruk, og det å bli helt eller delvis selvforsynt med bærekraftig energi skaper en økonomisk forutsigbarhet som igjen kan ha positive bivirkninger for videre satsing og næringsutvikling på gården.

Fornybar energiproduksjon – merkevarebygging og lokale arbeidsplasser

For flere bønder vil egenprodusert, bærekraftig energiproduksjon også være et viktig poeng i forhold til profilering av eget gårdsbruk og egne produkter, og energiproduksjonen vil således kunne være med på å bygge bondens merkevare. I tillegg skaper økt bruk av solenergi arbeidsplasser blant for eksempel leverandører og håndverkere. Solenergi er en distribuert og lokal energikilde, og fokus på solenergi i landbruket kan føre til nye bygdebaserte arbeidsplasser.

Fossilfritt landbruk innen 2030

Norges bondelag har en ambisjon om at norsk landbruk skal bli fossilfritt innen 2030. Økt bruk av solenergi i landbruket kan bidra til å nå dette overordnede målet. Solenergi egner seg svært godt i kombinasjon med annen energiproduksjon i norsk landbruk, og kan kobles opp mot andre energisystemer. En god løsning i landbruket er å kombinere bioenergi og solenergi, da man henter energi fra sola og supplerer med bioenergi når man trenger det. På sommeren vil hovedkilden til energi være sola, mens bioenergi vil være hovedkilden på vinteren.

Norges Vel og solenergi

Det er med andre ord svært gode grunner til å jobbe for økt bruk av solenergi i det norske landbruket. Norges Vel er interessert i å fremme de gode solenergiprosjektene. Dette gjør vi blant annet gjennom å spre etterrettelig kunnskap om solenergi, og vi har derfor organisert solenergiseminarer rettet mot landbruket flere steder i landet, samt holdt flere innlegg om solenergi i landbruket på andre aktørers arrangementer. Vi jobber kontinuerlig med å bidra til å heve kompetansen på dette området på forskjellige måter.

Ta gjerne kontakt dersom du har en idé til et prosjekt eller arrangement som du ønsker å diskutere med oss.