Mulighetene for å redusere jordtap og forurensende avrenning til vassdrag er undersøkt gjennom systematiske forsøk. Forsøksresultatene gir godt grunnlag for praktisk veiledning til bønder om hvordan en bør dyrke høstkorn for å unngå tap av jord og redusere miljøbelastningen. Prosjektet var et samarbeid mellom Bioforsk Jord og miljø og Norges Vel.

Måler overflatevann og analyserer vannprøver

Norges Vel har siden 1991 driftet et nordvendt avrenningsfelt på leirjord der overflatevann fra feltene blir samlet og målt. Her ble det i perioden 2002 - 2015 sådd høstkorn i et ensidig kornomløp med ulik jordarbeiding på syv prøvefelter. Kornet ble sådd etter tradisjonell jordarbeiding med pløying, slodding og harving, etter bare harving og ved direkte såing i halmstubben. På en rute ble det sådd vårkorn. Pløying på tvers av fallet var også med i opplegget. En rute var over dobbelt så lang som de andre.

Alt overflatevann som rant fra hver enkelt rute ble registrert med tanke på volum og innhold. Etter større nedbørsperioder ble det tatt ut vannprøver til analyse. Norges Vel har utført feltarbeidet, registrert mengden av overflatevann og tatt ut vannprøvene.

Bioforsk har hatt hovedansvaret for prosjektet og sørget for analyse av vannprøvene.

Resultater og gode råd fra forsøkene

  • Resultatene viser at jordtapet reduseres når korn blir sådd direkte i halmstubben
  • Lett harving om høsten før såing er også gunstig
  • Tap av jord er størst der det er pløyd og nyttet vanlig våronnredskap
  • Pløying på tvers av fallet er gunstig for å redusere avrenningen
  • Lange strekninger med fallende terreng er ugunstig for avrenningen