Landene i Nordatlanter-regionen; Island, Færøyene, Grønland og kystkommuner i Norge, har flere overlappende erfaringer fra småbedrifter og entreprenører som er i oppstartsfasen innen dyrking og foredling av alger til mat, fôr, energi og annet.
 
Utviklingen innen foredling og produktutvikling fra alger henger etter teknologiutviklingen som er mer rettet mot dyrking, bortsett fra enkelte områder med stor grad av spesialisering. Det gjelder blant annet alger til alginat og enkelte områder innen bio-kjemikalier.
 
Norges Vel ønsket derfor å bidra til økt erfaringsoverføring i praksis fra forskning og utvikling (FoU), og fra etablerere til etablerere. 
 

Kunnskapsdeling og lokal verdiskaping

- Norges Vel tok i 2014 initiativ til oppstart av ALGET, Alge Etablerere - Fra dyrking til produkt- og næringsutvikling. Det er et nettverksprosjekt for erfaringsutveksling og læring mellom etablerere fra de fire landene. Prosjektet ble etablert i strategisk samarbeid med Danmark som har stor kompetanse på foredling, og med solide erfaringer som kan overføres fra Canada, Irland, og eventuelt Skottland og Shetland. En diversifisering og videreutvikling av den marine sektoren er kraftig etterspurt i alle deltagerlandene i nettverket, sier Anne Mugaas, seniorrådgiver i Norges Vel og leder for prosjektet.
 
Formålet med prosjektet er å etablere en møteplass og et nettverk for entreprenører og SMBer (små og mellomstore bedrifter) innen dyrking og foredling av alger, og som bidrar til økt konkurransekraft og lokal verdiskaping i Nordatlanter-regionen. 
 
- Prosjektet arrangerer arbeidsmøter med fokus på økt kunnskap om algesorter og bruksområder for disse. Vi synliggjør mer effektive metoder for dyrkings, høsting, foredling og produktutvikling.  Samtidig ønsker vi at deltakende SMBer og entreprenører får økt innsikt i egne individuelle konkurransefortrinn, sier Mugaas.
 
Prosjektet er finansiert av Nordisk Atlantsamarbejde (NORA).
 

Deltakerne i nettverket

Norges Vel er prosjektleder for nettverket som består av følgende SMBer og andre aktører:
  • Norge: Seaweed AS (ny SMB, Sogn og Fjordane), Austevoll Seaweed Farm AS (ny SMB, Hordaland), Val videregående skole (Nord-Trøndelag) og Norges Vel (Prosjektleder).
  • Færøyene: Tari-Faroe Seaweed (Nasjonal koordinator med nyutvikling innen dyrking/ høsting og noe produktutvikling av alger), Fiskaaling (FoU-institusjon), Faroe Marine Products (produktutvikling/ utprøving) og Ocean Rainforest på relevante områder (algedyrking/ høsting og foredling/ eksport).
  • Island: Matis (Nasjonal koordinator, FoU) og SMBene på foredling KeyNatura, Marinox og Prokazyme.
  • Grønland: Kommunen Qaasuitsup (Nasjonal koordinator), Klaus Berg Consult Greenland and Denmark, Arctic Ecological Research, Grønlands Naturinstitutt og Aarhus Universitet.                 

Norges Vels bidrag og rolle

  • Initiativtaker og ansvarlig for søknad om finansiering
  • Prosjektleder
  • Ansvar for gjennomføring av workshops

Resultater 

  • Siden 2014 er det holdt fem workshops med fokus på økt kunnskap, bedre metoder og markedsforståelse, en siste workshop holdes i 2018. 
  • Deltakerne har styrket sine faglige nettverk
  • Ny kompetanse er satt ut i praksis, og vil på sikt bidra til nyvinninger, nye arbeidsplasser og økt bærekraft