I kommune Sund, Austevoll, Bømlo og Radøy i Hordaland, har et 30 talls eiere vært med i ”Ny næring i gamle bygg i strandsona”. Styringsgruppen for prosjektet har vært ordførerne i kommunene, representanter for nausteierne og initiativtaker til prosjektet, landbruksdirektøren og fylkeskonservatoren i fylket. Prosjektansvarlig har vært Gode Sirklar AS, og Det Kongelige Selskap for Norges Vel har vært prosjektleder.

Fylkesmannen i Hordaland og kommunene Sund, Austevoll, Bømlo og Radøy gav tilsagn til prosjektet, og nausteierne har bidratt med egeninnsats. Prosjektet laget et "Rettleiarhefte" som forteller hvordan du som eier går fram for å få realisert drømmen om å bruke naustet eller sjøhuset til ny næringsaktivitet.

Om prosjektet

Målet med prosjektet var å sikre byggene og skape nye næringer uten å misse særpreget til bygningsmassen.

Prosjektets mål var å utvikla et konsept for ulike typer næringsvirksomheter for eierne, og samtidig gi økt verdi med hensyn til kulturlandskapet i strandsona, det kulturelle og sosiale for lokalsamfunnet. Nautseierne, kommunen, Fylkesmannen og fylkeskommunen er samarbeidspartnere i det videre arbeidet med istandsetting av byggene.

Prosjektet er nå avsluttet, men eierne av bygget har etablert en forening "Nautsforeninga nytt i naust", og de ønsker å arbeide videre med istandsettingen av byggene, og ta de i bruk til næringsaktivitet i et samarbeidene partnerskap og nettverk.

Vårt bidrag og rolle

Norges Vel har vært prosjektleder i "Ny næring i gamle naust i strandsona". Norges Vel har også rollen som sekretariat for den nystiftede foreningen "Naustforeninga nytt i naust". Denne foreningen er for eiere av naust og sjøhus i strandsona, og vil være et nettverk for eiere av bygninger i og nær strandsonen, og fremme saker overfor myndigheter og andre interessenter på vegne av medlemmene.

Norges Vel har tidligere også gjennomført et pilotprosjekt hos Riksantikvarens verdiskapingsprogram for kulturminner, med særskilt fokus på kulturarven til beste for befolkning, næringsliv og lokalsamfunn.

Resultater

  • Det er gitt tillatelser til istandsetting av naust til næringsaktivitet, og det er flere som er i prosessen med å søke. Flere nye tiltak er lagt inn i reguleringsplanen for en av kommunene.
  • Det er i utgangspunktet en positiv holdning til å sette i stand gamle bygg og gi samtykke til næringsdrift i byggene.  Plan og bygningsloven skal alltid følges.
  • Det er utarbeidet et notat som gir retningslinjer for planlegging og forvaltning av strandsonen, og praktiske ordninger på hvordan gamle bygg i strandsona kan nyttes til næringsaktivitet.
  • Det er laget et veiledningshefte som viser til retningslinjer for planlegging og forvaltning av tiltak i strandsona.
  • Det er etablert ei forening av nausteiere som ønsker å samarbeide internt og med det offentlige for å nå målsetningene om å sikra byggene.