Mange kvinnelige flyktninger og innvandrere har svake norskkunnskaper og lite eller ingen utdannelse eller arbeidserfaring. Og det finnes få tilbud til denne gruppen. Norges Vel har derfor utviklet konseptet Matnyttig arbeidstrening med praktisk norskopplæring, som vi driver i samarbeid med Jobbsjansen og NAV Skedsmo. Mange av innvandrerkvinnene som har vært gjennom programmet er nå ute i arbeidslivet.

Opplæring, språk og praktisk arbeidstrening

Matnyttig arbeidstrening er et arbeidstreningsprosjekt for innvandrerkvinner i Skedsmo kommune. Gjennom et introduksjonskurs får deltakerne blant annet opplæring i matlaging og regler for hygiene, ernæring og råvarebehandling. I tillegg gis det norskopplæring og informasjon om regler som gjelder på en arbeidsplass og i et arbeidsforhold. 

To dager i uken får damene praktisk arbeidstrening i rådhuskantinen til Skedsmo kommune. Her bidrar de med å lage den maten som til enhver tid står på menyen for ansatte og besøkende i kommunen.

Den praktiske treningen følges opp med norskopplæring som knyttes direkte til arbeidet i kantina og til de situasjonene damene kommer opp i som del av arbeidet. Hygiene på kjøkken og i matlaging står sentralt, og læring i trygge omgivelser styrker mestringsevnen og norskkunnskapene slik at de kan gå videre over i en praksisplass eller annet arbeid.

Kombinasjon av realistisk arbeidstrening, norskundervisning, salg og kundebehandling gir en spennende og stimulerende inngang til et mer aktivt arbeidsliv.

Prosjektet er utviklet av Norges Vel, drives i samarbeid med Jobbsjansen og NAV Skedsmo, og finansieres av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Utviklet et robust modell

Norges Vel har utviklet en robust modell som kombinerer språkopplæring og praktisk arbeid med matproduksjon. Kvinnene får blant annet kunnskap om norsk arbeidsliv og lovverk innen matproduksjon, ernæring og hygiene.

Under utviklingen av programmet har vi sett at det er sentralt hvem som rekrutteres til programmet. Målet er at kvinnene skal få en jobb i andre enden av løpet, og da er det viktig å rekruttere de som har forutsetninger for å lykkes i et ganske tøft norsk arbeidsmarked.

Gjennom utviklingen av programmet har vi:

 • Rekruttert og kartlagt deltakere
 • Utviklet en forretningsplan/ mulighetsvurdering for en "produksjonsbedrift" for mat
 • Utviklet et praktisk innføringskurs som omfatter matlaging og kjøkkentrening, innføring i grunnleggende regler for hygiene, ernæring, råvarebehandling samt regler som gjelder på en arbeidsplass og i et arbeidsforhold
 • Oppstart og drift av tiltaksbedriften "Messa Cafe" med matproduksjon og salg av mat der deltakerne får opplæring og arbeidstrening innen planlegging, matlaging, service og kundebehandling og hvordan jobbe på produksjonskjøkken
 • Etablert og driftet et lunsjtilbud for Stav ungdomsskole
 • Arbeidstrening i rådhuskantinen i Skedsmo kommune
 • Utviklet en tiltakskjede der norskundervisning og arbeidstrening er tett knyttet sammen
 • Utviklet individuelle planer for hver deltaker slik at de etter endt arbeidstrening i tiltaksbedriften, vil kunne starte i praksisplass med mål om ordinært arbeidsforhold

Gir flere en vei inn i arbeidslivet

Gjennom programmet har nær 100 innvandrerkvinner fått bedre kunnskap i matfag og arbeidsspråk gjennom teori og praksis. Den økte kunnskapen om mat, matproduksjon og salg gir bedre muligheter for en vei inn i arbeidslivet, og flere av kvinnene er nå ute i jobb.

Matnyttig arbeidstrening gir:

 • Teoretisk og praktisk kompetanse for arbeid med mat
 • Relevant språkopplæring
 • Kompetanse og selvtillit
 • Sosialt og faglig nettverk 
 • Deltakelse i samfunnet
 • Mulighet til å bli gode rollemodeller for barna