Norge er verdens største lakseprodusent, og det er mulig at utslipp fra fiskeoppdrett kan resirkuleres i arter av et lavere trofisk nivå. For eksempel fra lakseavfall til taredyrking i et integrert anlegg (IMTA). Slik kan miljøbelastningen på oppdrettslokalitetene reduseres samtidig som nye produkter skapes.

- Norges Vel tok initiativet til en rapport som belyser hva som må til for at en slik type taredyrking kan bli til lønnsom industri. Rapporten viser blant annet at dyrkingstidspunkt er vesentlig for optimal produksjon og at lønnsomhet er helt avhengig av teknologiutvikling og mekanisering. I tillegg må et tilpasset regelverk iverksettes fra relevante myndigheter. Funnene danner grunnlag for et hovedprosjekt som skal undersøke gjensidig påvirkning av laks og makroalger i et integrert anlegg, sier seniorrådgiver Asbjørn Stavland i Norges Vel.

Fra forskning til lønnsom industri

Det langsiktige målet med prosjektet er å medvirke til bærekraftig algedyrking i kystnære anlegg på Vestlandet, og utvikle en modell for dyrking i IMTA-anlegg fra FOU til lønnsom industri.

- For å vurdere lønnsomheten var det behov for mer kunnskap om hele verdikjeden for algedyrking, blant annet teknologi for dyrking og markedskunnskap om hva algebiomassen kunne brukes til.  Det har vært fokus på markedsvurderinger og vi har kartlagt mulige algearter og dyrkingsteknologi for en bærekraftig algedyrking i slike anlegg, sier Stavland. 

Prosjektet belyste blant annet disse forholdene

  • Synliggjøre at algedyrking er en miljøvennlig form for havbruk i Norge.  
  • Undersøke hvilke arter og driftsformer (utsetting og høsting) som egner seg for kultivering i Hordaland 
  • Vurdere kostnader og estimere potensielle markedspriser for produsert algebiomasse 
  • Undersøke tekniske løsninger som kan egne seg for storskala produksjon 
  • Kartlegge mulige nye arbeidsplasser knytt til algedyrking i verdikjeden.
  • Synliggjøre hvilke muligheter det er for at algedyrking i IMTA-anlegg kan bli en ny næringsaktivitet i Hordaland.
  • Avklare rammevilkår og regelverk for algeproduksjon og bruksområde for produkt fra IMTA-anlegg

Rapporten utgitt av Møreforskning

- Forprosjektet, der Norges Vel var prosjektleder, ble avsluttet sommeren 2014. Møreforsking, Salmon Group, Hortimare, Engesund Fiskeoppdrett og Smart Farm deltok i prosjektet, og Hordaland fylkeskommune bidro med økonomiske støtte.

Møreforskning har utgitt sluttrapporten "Markedsvurdering for bærekraftig algedyrking i integrert multitrofisk akvakultur (IMTA)-anlegg" i sin rapportserie.

Du kan lese rapporten her