Prosjektbakgrunn

Norges Vel har utviklet og gjennomført en rekke gründerkurs og jobbskapingskurs sammen med ulike oppdragsgivere. I 2011 gjennomførte vi et skreddersydd kursopplegg knyttet til mat, etablering og jobbsøking kalt Rett fra Romsås. Dette var et kurs for innvandrere i regi av Groruddalsprosjektet.

Matkvalifiseringskurset Matnyttig Skedsmo er et kurs utviklet og gjennomført i samarbeid med Voksenopplæringssenteret i Skedsmo kommune. Kurset er egnet for personer som ønsker seg en jobb i tilknytning til produksjon, videreforedling, salg eller omsetning av mat, men også for personer som tenker å etablere egen virksomhet innen hele eller deler av verdikjeden; produksjon, videreforedling, salg eller omsetning av næringsmidler.

Kurset planlegges slik at det støtter opp under mål for grunnleggende norsk- og matematikkferdigheter for innvandrere som skal søke jobb i Norge.

Om prosjektet

Når vi går i gang med et kurs legges det vekt på å skape motivasjon, samhold og en positiv holdning. Dette bidrar til et godt læringsmiljø og etablering av nye kontakter og nettverk. Vi tar høyde for at deltakerne har ulike erfaringer og er i ulike livssituasjoner. Det legges derfor vekt på individuell oppfølging og en helhetlig tilnærming.

Norges Vels modell gir en praktisk og teoretisk tilnærming til de utfordringer man møter som jobbsøker eller som gründer, og utarbeidelse av en forretningsplan er slik sett en viktig investering for den enkelte kursdeltaker.

Ikke alle planlegger å starte egen virksomhet. Flere av kursdeltakerne har ambisjoner om å komme i jobb. Vi legger derfor vekt på forhold som er viktige i en jobbsøkersituasjon og kan bistå med praktiske forberedelser og tilrettelegging.

Vi samarbeider tett med Skedsmo kommune, med NAV, med banker, regnskapskontor, Mattilsynet og andre som det er naturlig å hente kunnskap fra.

På kurset jobbes det også praktisk på kjøkkenet med grunnleggende ferdigheter hva gjelder ulike råvaregrupper, innkjøp, behandling av råvarene, samt tilberedning av ernæringsriktige og gode retter. I teoridelen analyseres mulige forretningsideer og beregninger av kostnader ved innkjøp og bearbeiding. Vi går også inn på sentrale spørsmål innen økonomi og markedsføring, salg og service, ernæring og hygiene/IK-Mat.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Kursansvarlige - utvikling og gjennomføring
  • Teoretisk kunnskap og innsikt fra aktuelle fagfelt
  • Råd, veiledning og individuell oppfølgning av deltakerne

Resultater

  • I samarbeid med Skedsmo kommune er målet at kursdeltakerne skal bli mer relevante for arbeid innen matsektoren og at flest mulig skal få seg jobb