Mange kvinnelige flyktninger og innvandrere har svake norskkunnskaper og lite eller ingen utdannelse eller arbeidserfaring. Det finnes få tilbud til denne gruppen, og Norges Vel har derfor utviklet og gjennomført en rekke gründerkurs og jobbskapingskurs sammen med ulike offentlige og private oppdragsgivere.

Retter seg mot jobb innenfor matproduksjon

Kursene vi har utviklet retter seg i hovedsak mot kvinner, men også menn har deltatt. Kursene er egnet for personer som ønsker seg en jobb i tilknytning til produksjon, videreforedling, salg eller omsetning av mat, men også for personer som tenker å etablere egen virksomhet innen hele eller deler av verdikjeden; produksjon, videreforedling, salg eller omsetning av næringsmidler.

Kursene planlegges slik at det støtter opp under mål for grunnleggende norsk- og matematikkferdigheter for innvandrere som skal søke jobb i Norge.

Om prosjektet

Når vi går i gang med et kurs legges det vekt på å skape motivasjon, samhold og en positiv holdning. Dette bidrar til et godt læringsmiljø og etablering av nye kontakter og nettverk. Vi tar høyde for at deltakerne har ulike erfaringer og er i ulike livssituasjoner. Det legges derfor vekt på individuell oppfølging og en helhetlig tilnærming.

Norges Vels modell gir en praktisk og teoretisk tilnærming til de utfordringer man møter som jobbsøker eller som gründer, og utarbeidelse av en forretningsplan er slik sett en viktig investering for den enkelte kursdeltaker.

Ikke alle planlegger å starte egen virksomhet. Flere av kursdeltakerne har ambisjoner om å komme i jobb. Vi legger derfor vekt på forhold som er viktige i en jobbsøkersituasjon og kan bistå med praktiske forberedelser og tilrettelegging.

Vi samarbeider tett med kommuner, NAV, banker, regnskapskontor, Mattilsynet, lokalt næringsliv og andre som det er naturlig å hente kunnskap fra.

På kurset jobbes det også praktisk på kjøkkenet med grunnleggende ferdigheter hva gjelder ulike råvaregrupper, innkjøp, behandling av råvarene, samt tilberedning av ernæringsriktige og gode retter. I teoridelen analyseres mulige forretningsideer og beregninger av kostnader ved innkjøp og bearbeiding. Vi går også inn på sentrale spørsmål innen økonomi og markedsføring, salg og service, ernæring og hygiene/IK-Mat.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Kursansvarlige - utvikling og gjennomføring
  • Teoretisk kunnskap og innsikt fra aktuelle fagfelt
  • Råd, veiledning og individuell oppfølgning av deltakerne

Resultater

  • Rett fra Romsås: Skreddersydd kursopplegg knyttet til mat, etablering og jobbsøking for innvandrere i Groruddalen i Oslo. 
     
  • Matnyttig arbeidstrening: Utviklet konsept med praktisk norskopplæring, som drives i samarbeid med Jobbsjansen og NAV Skedsmo. Mange av innvandrerkvinnene som har vært gjennom programmet er nå ute i arbeidslivet.
     
  • Matkvalifiseringskurs i Nord-Gudbrandsdalen: Forprosjekt i regi av Sel kommune for å utvikle en modell der kommunene og næringslivet sammen kan tilpasse og tilby et tilbud som hjelper innvandrere inn i arbeidslivet. Deltakere fra Sel, Dombås, Otta, Vågå og Lom kommuner.