Vi jobber nå med å konsolidere den overordnede forretnings-enheten og ativiteter hos produsentene, blant annet gjennom å øke antall dammer per produsent, sier prosjektleder Anne Mugaas.

Sjømat er en viktig naturressurs på Madagaskar, og historisk sett har en rekke forsøk på å starte med lønnsom oppdrett for salg på lokale markeder mislyktes. Ved å utvikle fiskeoppdrett som en bærekraftig næring med vekstpotensial bidrar Norges Vel til fattigdomsreduksjon, flere arbeidsplasser og bedre ernæring.

Et krevende verdikjedeprosjekt

Det byr på utfordringer når produsenter organiserer seg i nye samarbeidsformer for å få resultater. Deltakernes motivasjon og tillit for å delta i prosjektet står sentralt, og det er viktig å håndtere prisproblematikken. Å få på plass et godt system for yngel er vesentlig og krevende, mens natur og klimaforhold med sykloner skaper problemstillinger for infrastruktur i oppdretten. Nulltoleranse for korrupsjon er helt sentralt å håndheve, i tillegg er bærekraft et prioriterte område, både miljømessig, organisatorisk, sosialt og økonomisk.

Å organisere alt dette ”fra hav til bord” krever spisskompetanse i alle deler av verdikjeden.

Vi satte oss som mål at oppdrettsprosjektet skal:

 • Skape lønnsom næringsutvikling - redusere fattigdom, arbeidsløshet og underernæring, og at prosjektresultatene skal  ha høy overføringsverdi
 • Styrke næringsgrunnlaget for 250 husholdninger med tilsammen over 1250 personer
 • Støtte produsentene i organisering og utvikling av en kooperativunion med fem lokale kooperativ
 • Øke kostnadsdekningen for kooperativunionen fra 5 til minst 75 prosent

Norges Vels bidrag og rolle

 • Prosjektledelse og kvalitetssikring fra A-Å
 • Sikre likestilte muligheter for kvinner og menn
 • Sikre teknisk opplæring og kvalitetssikre oppdrettsnæringen
 • Bidra til å sikre markedstilgang og produktutvikling for produsentene
 • Sikre klimatilpasset og bærekraftig utvikling av oppdrett
 • Sikre menneskerettigheter, gode arbeidsforhold og håndtere risiko 
 • Gi opplæring og rådgivning i strategi, økonomistyring, organisering og business-utvikling
 • Påvirkningsarbeid for bærekraftige rammevilkår for utvikling av oppdrett og næringsutvikling i Afrika spesielt

Resultater

 • Lønnsomhet fra under 30 USD til rundt 80 USD per måned for 250 småprodusenter som har begynt med salg av fisken
 • Tilapia vektøkning fra 100 til 250 gram i snitt, samt forbedret produktivitet tilpasset etterspørsel i markedet
 • Salg av fersk fisk på is fra egne utsalgssted i den største havnebyen Toamasina og i hovedstaden Antananarivo 
 • Dammer med yngel og høsting/salg startet august 2012, klekkeri er etablert og godkjent av gassiske myndigheter
 • Kompetansehevingstiltak på oppdrett og business er iverksatt og videreføres
 • Samarbeid med asiatiske, norsk og gassiske kompetansemiljøer
 • 30 prosent kvinnedeltakelse, pågående arbeid for styrket likestilling
 • Foretak etablert for og med produsentene (medlemmer/eiere) med kvalitetsklekkeri, input/fôrtilgang, teknisk assistanse, business-opplæring og markedsføring/salg 

- De gode resultatene fra dette prosjektet har ført til at Norges Vel har blitt bedt om å prøve ut en lignende modell i Mosambik fra 2017. Vi har også opplevd økt interesse og besøk på Madagaskar fra mange aktører som ønsker tilsvarende utvikling, sier Mugaas.