Sammen med oppformerere av gamle plantesorter etablerte Norges Vel en samlet norsk bruksgenbank høsten 2018. Den skal være et formelt og synlig samarbeidsorgan for alle produsenter og dyrkere av norsk frø som naturlig hører hjemme i en bruksgenbank.

Naturmangfold under press

Naturmangfold er grunnlaget for naturens mange kretsløp. Uten fungerende kretsløp vil livsgrunnlaget på jorden bli betydelig dårligere. Naturmangfoldet står i dag under et enormt press, på grunn av befolkningsvekst og stadig økende behov for vann, mat og energi. En rekke arter og naturtyper er truet av utrydding – både globalt og i Norge.

Fra begynnelsen av forrige århundre har moderne planteforedling og nye sorter gradvis overtatt for de gamle landsortene. Levetiden for nye sorter har blitt stadig kortere, og derfor har både landsorter og nyere sorter fra 1900-tallet blitt borte. Etter hvert ble det tydelig at sortsmangfoldet som forsvant hadde verdifulle genressurser for framtidas landbruk, og i 1979 ble Nordisk genbank (i dag NordGen) opprettet med formål å bevare frø og planter med genmateriale av kulturplanter.

Ønsker at flere skal bruke gamle landsorter 

Norsk Bruksgenbank SA skal fremme bruk av disse der hvor det er økonomisk bærekraftig og arbeide for at sorter kan bli kommersielt interessante igjen. 

Norsk Genressurssenter og Økologisk Norge inviterte høsten 2017 Det Kongelige Selskap for Norges Vel til å diskutere opprettelsen av en norsk bruksgenbank for plantemateriale. Aktørene i Norsk frøarbeid pekte på Norges Vel som et naturlig nav i en slik bruksgenbank. 

Det er inngått samarbeidsavtale med Norsk Genressurssenter og arbeidet støttes av Landbruksdirektoratet.  Medeiere i det nystartede samvirket er i første omgang Økologisk Spesialkorn DA, Solhatt Økologisk Hagebruk AS og Norges Vel. 

Lang tradisjon med å fremme plantedyrking

Norges Vel har en lang tradisjon med å fremme plantedyrking i norsk landbruk. Det går en viktig og lang tidslinje fra Norges Vels arbeid på 1800 tallet for å introdusere nye sorter og arter i plantedyrkingen for å øke norsk matvareproduksjon, til etableringen av det moderne Frøsenteret på Hellerud i 1980. 

Norges Vel bidro til å opprette en frøkontrollstasjon i 1883, et planteavlsutvalg i 1906 og Hellerud forsøks- og eliteavlsgård i 1950, der elite- og stamsædavl var i fokus. Frøsentralen på Hellerud hadde ansvar for frø av eng- og beitevekster, men også frø til grøntanlegg, rotvekstfrø og diverse grønnsaksfrø. Etter en omorganisering av Norsk prebasisfrøavl på slutten av 1990 tallet ble arbeidsmengden på Frøsenteret på Hellerud så liten at senteret ble nedlagt i 2001. 

Om prosjektet

Målet for 2018 var å etablere en samlet norsk bruksgenbank som skal være et formelt og synlig samarbeidsorgan for alle produsenter/dyrkere av norsk frø som naturlig hører hjemme i en bruksgenbank. I 2019 skal det søkes om finanisering til å organisere og markedsføre bruksgenbankens arbeid. Målet er å rekruttere flere bønder til å bli frøprodusenter. 

Arbeidet skal være forankret i Norsk Genressurssenter sin Handlingsplan for kulturplanter 2017-2019. Norges Vel skal drive sekretariatet for samvirket.

Hovedoppgaver for Norsk Bruksgenbank:

 • Fasilitere økt mangfold av plantemateriale i jordbruket gjennom å:
  • Arbeide med mangfold i sorter, arter og markeder, som ikke har målrettet foredling eller frøproduksjon i Norge med tanke på å ta i bruk utenlandske planter som kan egne seg for dyrking i Norge
  • Sikre at det er tilstrekkelig frømengder av etterspurt materiale
  • Sørge for å ta relevant og etterspurt genmateriale ut av genbanken og få det oppformert
 • Stimulere til økt bruk av mangfoldet fra genbanken gjennom å:
  • Kontakte relevante FoU miljøer for å påvirke til økt bruk i forskning, foredling og undervisning
  • Kartlegge og ha kontakt med andre markeder
  • Tilrettelegge og bidra til at nye aktører inkluderes i bruksgenbanken
 • Bygge bro mellom kommersiell bruk og ikke-kommersiell bevaring
 • Bidra til å utarbeide sortslister for bevaringssorter/ hobbysorter
 • Sørge for tilgang til sorter gjennom begrenset lager
 • Utarbeide og koordinere søknader om midler til relevante prosjekter
 • Arbeide for økt økonomisk verdiskaping knyttet til oppformering av genmaterialet
 • Bidra til økt oppmerksomhet om plantearvsorter og fremme merkeordningen «plantearven»