Dårlig kvalitet på konsummelk er et velkjent problem for både melkebønder og forbrukere i Bulgaria. Dette har ofte resultert i at bøndene får lavere pris når de selger melken sin. EU har nå pålagt bulgarsk landbruk å forbedre melkekvaliteten. Et problem er at tilgangen på varmt vaskevann er dårlig på grunn av høye energipriser. 

Sammen med den bulgarske organisasjonen Bioselena og Trakia Universitetet i byen Stara Zagrova har Norges Vel etablert et pilotanlegg for fornybar energi på tre bulgarske melkeproduksjonsbruk. Anleggene viser hvordan fornybar energi kombinert med varmeveksling av den ferske melka kan skaffe rimelig og miljøvennlig energi for å bedre melkekvalitet og øke bøndenes inntekter. 

Mål

Prosjektets mål er å etablere tre pilotanlegg som viser hvordan bøndene blir selvforsynt med sikker, kortreist energi som gir varmt vann for vasking av produksjonsutstyret. Erfaringene skal videreformidles til andre bønder som kan forbedre sine resultater ved å ta i bruk samme teknologi.

Om prosjektet

I tråd med EUs krav, er bulgarsk landbruk pålagt å forbedre melkekvaliteten på mer enn 50 000 gårdsbruk innen 2014. Dette omfatter gårdsbruk som i dag ikke har tilfredsstillende sanitære forhold som sikrer bakteriefri melk.

Den landbruksbaserte bulgarske organisasjonen Bioselena tok initiativ til samarbeidet med Norges Vel på bakgrunn av et tidligere vellykket samarbeidsprosjekt. Trakia Universitetet er med for å bidra med kunnskapsformidling og vil benytte anleggene i sine studentoppgaver.

Det toårige energieffektiviseringsprosjektet finansieres gjennom EØS-ordningen, og er tildelt en støtte på 200 000 Euro. Det er Innovasjon Norge som forvalter midlene gjennom programmet "Grønn industri-innovasjon i Bulgaria".

Norges Vels bidrag og rolle

  • Teknisk kunnskap og ekspertise. 
  • Kartlegge og velge ut pilotgårdene som gjennom ett års praktisk drift skal måle bidraget fra de ulike fornybare energikildene.
  • Erfaring og kompetanse knyttet til bruk av fornybar energi i ulike sammenhenger.
  • Lang erfaring innen landbruk og organisering av bønder i Norge og internasjonalt.

 

 

Resultater

Det er etablert tre kombinerte pilotanlegg for oppvarming av vann der energi fra solfangere og forbrenning av pellets kombinert med frigjort energi fra kjøleprosessen i melketankene sikrer en god forsyning av varmt vann til vasking og rengjøring av produksjonsutstyr.

Resultatene fra prosjektet videreformidles i samarbeid med Trakia Universitetet og Bioselena. En film fra prosjektet har også blitt vist på bulgarsk TV.

Teknologien som anvendes, ble demonstrert på landbruksutstillingen Agra 2015 i Plovdiv og prosjektet ble tildelt utstillingens hederspris for sin innovative løsning. 

Prosjektet bidrar til å styrke sysselsetting i primærnæringen i Bulgaria, et arbeid helt i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.