Biokull dannes av organisk materiale ved oppvarming under svært liten oksygentilførsel. Ved bruk i jordsmonn kan biokull bidra til effektiv karbonbinding i flere hundre år, noe som vil redusere mengden CO2 i atmosfæren. Samtidig kan biokullet forbedre jordsmonnets struktur, vannlagringsevne og plantevekst. Sammen med Norsk Landbruksrådgivning har Norges Vel fått økonomisk støtte fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) til å gjennomføre praktiske forsøk med biokull spredd i åkerjord i Heddal i Telemark.

Praktiske tester og måling av klimaeffekt

Hoveddelen av prosjektet gikk ut på å utføre de praktiske testene av ulike typer spredeutstyr. Oppmalt biokull ble spredd med fastgjødselspreder, sandspreder og avlesservogn. Biokull ble spredd i striper med 2 og 4 tonn per dekar på et forsøksfelt på litt over et mål. Det var også en viktig del av rapporten å beregne klimaeffektene og kostnadene ved å bruke biokull.

Stiftet Norsk biokullforum

Norges Vel er også sekretariatet til Norsk biokullforum, som vi tok initiativ til å stifte i oktober 2011. Målet er å øke kunnskapen om produksjon og bruk av biokull i Norge - som klimatiltak, miljøtiltak og jordforbedring. Forumet knytter kontakter mellom fagmiljøer som arbeider med biokull, for på den måten å utveksle kunnskap samt få mer fokus på kunnskapshull og aktuelle FoU-områder. Forumet ønsker også å drive ren opplysningsvirksomhet overfor myndigheter, politikere og media.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Idè, initiativtaker og prosjektledelse for praktisk uttesting av biokull
  • Idè, Initiativtaker til og sekretariat for Norsk biokullforum

Resultater

  • Økt kunnskap om biokull og om hvordan dette kan benyttes som klimatiltak og jordforbedringsmiddel
  • Dokumentasjon av praktisk erfaring fra spredning av biokull i Norge
  • Kunnskapsdeling og opplysningsvirksomhet om biokull i et tverrfaglig forum