Norges Vel har bred generell marin kompetanse, og har siden 2004 vært engasjert i algedyrking på Madagaskar. Denne kunnskapen kombinerer vi med lang erfaring som næringsutvikler med fokus på bærekraft og miljø. I lys av dette så vi et stort potensiale også i Norge, og har siden høsten 2010 arbeidet aktivt for å fremme alger som ny kystnæring i Norge.

En ny og bærekraftig kystnæring for Norge

Målet er å utvikle en ny, sterk og bærekraftig kystnæring for Norge. Norges Vel arbeider i et verdikjedeperspektiv som omfatter forsking og utvikling, testpiloter, dyrking, marked og salg. Dette krever en effektiv og åpen kommunikasjon mellom alle involverte aktører. Det har derfor stått sentralt å skape møteplasser for disse aktørene, bl.a. i form av konferanser og gjennom stiftelsen av Norsk Algeforening. Samtidig arbeider vi konkret med organisering av pilotprosjekter langs kysten, og for å knytte bånd mellom relevante miljøer.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Rådgivning og prosessledelse for å finne samarbeidspartnere og finansieringsmuligheter
  • Synliggjøre og formidle algers betydning og nytte overfor opinion, opplærings- og kunnskapsinstitusjoner og beslutningstakere
  • Gjennomfører pilotprosjekter som kan gi erfaringsgrunnlag og kunnskap for videre næringsutvikling. Dette omfatter så vel hele som deler av (alge)verdikjeden med produkter klare for markedet
  • Tydeliggjør i hvilken grad kystnæringene, landbrukssektoren og andre entreprenører kan involveres som potensielle dyrkere og marked for algeprodukter
  • Initiativtager til og sekretariat for Norsk Algeforening
    • Koordinerer kommunikasjon for interesserte og media om gjeldene algeprosjekter og aktiviteter i Norge
  • Prosjektleder i forprosjektet "Integrert multitrofisk havbruk- markedsvurdering".
  • Medlemsskap i Nordic Algae Network 2012-2013 under prosjektledelse av Dansk Teknologisk Center, støttet av Nordic Innovation Centre
  • Innhenter og sprer kunnskap: Arrangerer konferanser om alger