I Norge retter vårt arbeid seg spesielt mot bærekraftsmål 12 som handler om bærekraftig forbruk og produksjon gjennom å få mer ut av mindre ressurser.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Norges Vels arbeid bidrar til FNs bærekraftsmål 12 ansvarlig forbruk og produksjonKlimaendringer presser frem behov for mer bærekraftige næringer. Dette krever omstilling, og Norges Vel bidrar til at grønne næringer som matproduksjon og fornybar energi skaper arbeidsplasser og verdier for lokalsamfunn. 

Vi hjelper gründere med å ta i bruk lokale og ubrukte ressurser for å skape nye næringer og arbeidsplasser, spesielt innenfor primæringene. Det er et mål å ta i bruk alle ressursene i lokalsamfunnet og bidra til at verdiene som skapes forblir der. Gjenbruk og resirkulering bidrar til en bærekraftig sirkulærøkonomi som er bra for miljøet også på lang sikt. 

Sammen med gründere utvikler Norges Vel bioøkonomi for landbruket, slik at vi kan snu et miljøproblem til å bli en forretningsmulighet. Avfall fra biogassanlegg og fiskeslam fra oppdrettsanlegg kan bli miljøvennlig gjødsel, mens rester fra tømmerhogst eller presskake fra rapsoljeproduksjon kan bli til dyrefôr. Biokull kan binde klimagasser og samtidig bidra til bedre jordsmonn og bedre avlinger.

Økt bruk av solenergi i landbruket kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer selvforsynt med fornybar energi.

Matavfall fra Oslos innbyggere gir store mengder fornybar energi gjennom biogassbehandling, mens det næringsrike sluttproduktet, biorest, brukes som gjødsel.

Norges Vel har utviklet en biogasshåndbok som gir nyttig informasjon om etablering og drift av gårdsbaserte biogassanlegg.


Internasjonalt bidrar Norges Vel gjennom vårt engasjement i en rekke utviklingsland, først og fremst i Øst- og Sørlige-Afrika. Våre fokusland er Tanzania, Mosambik, Uganda og Madagaskar. Vårt arbeid rettes spesielt mot bærekraftsmålene 2, 8 og 17. 

Mål 2: Utrydde sult

Norges Vels arbeid bidrar til å nå FNs bærekraftsmål 2 om å utrydde sultNorges Vel arbeider for å skape bærekraftig landbruk og matproduksjon som gir flere mennesker muligheten til å spise sunn og næringsrik mat. De fleste bøndene i utviklingsland er fattige småprodusenter. Gjennom våre prosjekter i Afrika bidrar Norges Vel til en bedre og mer effektiv organisering av bøndene og deres småskalaproduksjon. Dette er viktig for å kunne møte verdens fremtidige behov for mat.

En bærekraftig fiskeri- og oppdrettssektor betyr mye for global matsikkerhet og ernæring. Gjennom etableringen av bærekraftige organisasjoner for fiskeoppdrett bidrar Norges Vel til matsikkerhet, lokal næringsutvikling og fattigdomsreduksjon i lokalsamfunn.

På Madagaskar skaper Norges Vels prosjekt for tilapia-oppdrett økte inntekter og tilgang til proteinrik mat.

I Mosambik skal Norges Vels pilot for tilapia-oppdrett berede grunnen for næringsutvikling innenfor akvakultur som skal gi matsikkerhet og fattigdomsreduksjon.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Norges Vels arbeid bidrar til å nå FNs bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekstDet overordnede målet i Norges Vels internasjonale arbeid er å redusere fattigdom ved å bidra til lokal økonomisk vekst gjennom næringsutvikling. Vi retter oss primært mot kvinner og menn som lever av landbruk og marine ressurser. Dette inkluderer småprodusenter, småbrukere, entreprenører og små og mellomstore bedrifter. Vi bidrar til at lokalsamfunn får økte inntekter og flere arbeidsplasser gjennom bærekraftig og klimavennlig bruk av lokale naturressurser. 

Organisering av småprodusenter av ris i Tanzania er et godt eksempel. Prosjektet har gitt gode resultater. Gjennom økt kunnskap og samarbeid påvirker bøndene større deler av verdikjeden, og de får tilgang til finansiering. Både produktiviteten og inntektene til den enkelte bonden har økt, samtidig som produksjonen er mer miljøvennlig enn før. 

I Tanzania bidrar Norges Vel til organisering og samarbeid som styrker småbønders livsgrunnlag

På Madagaskar har Norges Vel bidratt til at oppdrett av sjøpølser og algedyrking gir økte inntekter og matproduksjon for lokalbefolkningen.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene 

Norges Vels arbeid bidrar til å nå FNs bærekraftsmål 17 om samarbeid for å nå måleneAnsvarlige partnerskap og oppbygning av sterke allianser er avgjørende for fremtidsorientert utviklingsarbeid. Norges Vel er en aktiv og engasjert partner som ønsker å forene krefter og kompetanse med de organisasjonene og menneskene vi inngår partnerskap med.

Norges Vels partnere er ulike i størrelse og struktur. Noen er langsiktige utviklingspartnere og andre er kommersielle aktører som bidrar med teknisk kunnskap og markedstilgang. Partnerne er avgjørende for utviklingen av lokale forretninger og småskala-produsenter. En viktig rolle for Norges Vel er å sikre at partneres kommersielle interesser ikke er i konflikt med produsentenes, som er vår målgruppe. 

I Mosambik samarbeider Norges Vel med Felleskjøpet og lokale partnere om å bygge en organisasjon for produksjon og salg av såkorn.

I Uganda samarbeider Norges Vel med Nortura og lokale partnere om å utvikle landets kjøttsektor.


I tillegg bidrar forskjellige prosjekter til ett eller flere av disse bærekraftsmålene:

Mål 1: Utrydde fattigdom

For mange bønder i utviklingsland er det en kamp å komme seg ut av fattigdommen. Produktiviteten er ofte lav og disse bøndene er svært utsatte for klimaendringene og mer ustabilt vær. Tilgang til markedet er begrenset, og det er ofte vanskelig å få lån for å få kjøpt blant annet nødvendige innsatsfaktorer. Norges Vels arbeid med å organisere småskalaproduksjonen i flere afrikanske land bidrar til bedre matproduksjon og økte inntekter for produsentene.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

I alle Norges Vels prosjekter oppmuntrer vi til at kvinner og menn deltar på like vilkår i virksomheten. Vi bidrar også til å formalisere kvinners eierskap og styring i alle deler av verdikjeden. Norges Vel er særlig opptatt av å bygge opp kvinners kompetanse.

Mål 7: Ren energi for alle

I Tanzania, som er Norges Vels hovedsamarbeidsland i Afrika, har bare 10 prosent av befolkningen tilgang på elektrisk strøm. Norges Vels arbeid med fornybar energi tar hensyn til både lokale behov og globale utfordringer. Vi arbeider blant annet med bioenergi og utnyttelse av avfall fra landbruket for å skape miljøvennlig energi. Dette arbeidet gir synergier mellom landbruk og miljø. 

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Norges Vels arbeid er viktig i møtet med noen av vår tids største utfordringer, som klimaendringer, fattigdom og mangel på energi. Vi mener det er avgjørende å se disse utfordringene i sammenheng. Vi bidrar til at lokalsamfunn får økte inntekter og flere arbeidsplasser gjennom bærekraftig og klimavennlig bruk av lokale naturressurser. 

Mål 14: Liv under vann

Bærekraftig fiskeoppdrett blir viktigere og viktigere i en verden preget av klimaendringer og økende behov for matproduksjon. Fiskeoppdrett kan også være med og avhjelpe overfiske i havet. Norges Vels arbeid med bærekraftig akvakultur bidrar til mer næringsrik mat, økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i mange land. 

Mer informasjon om FNs bærekraftsmål