Gjødselbransjen ser for seg økende etterspørsel etter gjødselprodukter som inngår i den sirkulære økonomien gjennom gjenvinning av næringsstoffer. Denne utviklingen forsterkes av myndighetenes krav om utfasing av torv i gjødsel, og styrker behovet for andre typer kvalitetssikrede produkter til flere kunder og markeder.

- Målsettingen er å lage en norsk bransjestandard for produksjon av biogjødsel og kompost samt å sikre bedre kvalitet i sluttproduktet. Normen skal beskrive hvordan kvaliteten skal dokumenteres i henhold til gjødselvareforskriftens krav til kvalitet og internkontroll. I tillegg skal prosjektet vurdere kommende EU-regler som innfører en EU- bransjestandard og tredjeparts prøvetaking for CE-merket gjødsel, sier seniorrådgiver Johan G. Ellingsen i Norges Vel (til høyre på bildet over, sammen med rådgiver Henriette Vivestad i Norges Vel).

Mange avvik viser behov for bransjenorm

Mattilsynet gjennomførte i 2012 tilsyn ved norske anlegg som behandler biologisk avfall. De fant mange avvik spesielt i komposteringsanleggene. Det ble konkludert med at det var mangelfull internkontroll, råvarekontroll, metoder for å fjerne smittestoff og prøvetakingssystem som dokumenterer produktkvalitet. 

Stortinget har bedt om at Norge skal lage en plan for utfasing av torv i jordprodukter. Det er derfor nødvendig med et tettere samarbeid mellom kompost- og biogassanlegg for å utvikle torvfrie produkter som har den nødvendige kvaliteten til å kunne benyttes i både hobby- og proffmarkedet. En bransjestandard vil derfor kunne være med å definere nyttige kvalitetsstandarder for flere produkttyper. 

Behovet for en bransjenorm forsterkes ytterligere gjennom EUs forslag til revidert gjødselregelverk og muligheter for CE-merking av biogjødsel som krever en bransjestandard og tredjeparts godkjenning i henhold til denne. Et CE-merket gjødselprodukt innebærer at produktet kan selges fritt i hele EU-området.

Normen skal hindre smitte og sikre lik kvalitet

I Avfall Norges rapport 02-15 er det foreslått en oppbygging av kvalitetssikringssystem og minimumskrav til kompostering. Systemet skal ivareta kravene til hygienisering i forskrift om animalske biprodukter som skal hindre spredning av smitte som for eksempel kugalskap. 

Mens kvalitetssikringen av produksjonsprosessen (prosessovervåkningen) er avhengig av produksjonstekniske forhold i komposterings- og biogassanlegget, vil utgangspunktet for dokumentasjon av kvaliteten på sluttproduktet i større grad være mer likt på alle anleggene, uavhengig av produktenes organiske opphav. 

Likevel viser erfaring at dette gjennomføres på svært ulik måte mht. prøvetakingspunkt, -metoder og analyseprogram. Kvalitetsanalyser er kostbare og ulik praktisering av dette påvirker derfor også konkurransekraften til behandlingsanleggene. Det er derfor behov for en veileder for dokumentasjon av biogjødsel og kompost, og bransjestandard/norm for internkontroll og kvalitetssikring.