Produksjon av gårdsbasert biogass kan være et godt klimatiltak, men hittil er det få som har satset på dette. Norges Vel ønsker nå å avdekke flaskehalsene som hindrer økt bruk av biogass, og har derfor inngått et samarbeid med Holum gård som er en pioner på området.

Landbruket bidrar med nesten ni prosent av Norges totale klimautslipp. Når husdyrgjødsel omdannes til biogass får vi både miljøvennlig energi og mindre klimautslipp. Men hittil er det etablert få gårdsbaserte biogassanlegg.

Tore Filbakk- Gjennom Bioenergiprogrammet ble det i 2007 etablert tre demoanlegg for biogass. Det ene er Holum gård som ligger like ved hovedkontoret til Norges Vel her på Hellerud gård. Anlegget som er i sitt syvende driftsår blir en viktig informasjonskilde for å avdekke flaskehalsene som hindrer økt bruk av biogass, sier seniorrådgiver Tore Filbakk i Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Kartlegger lønnsomhet og utfordringer

- Det er spesielt tre spørsmål vi ønsker å se nærmere på og som Holum gård kan bidra til å gi viktig informasjon om, sier Filbakk:

  • hvordan opplever gården lønnsomheten med å drive anlegget?
  • hvilke utfordringer har de møtt?
  • hvordan oppleves oppfølging og rapporteringsrutiner til myndighetene?

Praktisk bruk av biogjødsel fra biogassanlegget

Et verdifullt biprodukt fra biogassproduksjonen er biogjødsel, men mange bønder er ukjent med dette gjødselproduktet. 

- Holum gård ønsker mer informasjon og hjelp til anvendelse av biogjødselen som anlegget deres produserer. Norges Vel har de to siste årene samarbeidet med Felleskjøpet Agri om bruk av biogjødselen fra EGEs anlegg på Esvall. Nå får vi muligheten til å bringe denne erfaringen over til gårdsbasert drift. Som en del av dette arbeidet vil det gjennomføres et storskala gjødselforsøk på Hellerud gård, sier Filbakk.

Innarbeides i håndbok for gårdsbaserte biogassanlegg

Nylig lagde Norges Vel en håndbok om gårdsbaserte biogassanlegg. Resultatene fra det nye prosjektet gjøres tilgjengelig ved siden av biogasshåndboka. 

- Vi vil også legge de mest sentrale resultatene inn i håndboka, slik at erfaringene fra en av pionergårdene for bruk av biogass blir tilgjengelig sammen med annen relevant informasjon for å etablere et gårdsbasert biogassanlegg , avslutter Filbakk.

Last ned gratis biogasshåndbok

Støtte fra landbruksdirektoratet

Prosjektet utføres med støtte fra Landbruksdirektoratet, og målgrupper for rapporten er alle som trenger innsyn i praktisk førstehåndserfaringer fra drift av biogassanlegg. Dette inkluderer bønder som vurderer å bygge selv og beslutningstakere som forvalter Norsk biogass-strategi.

Prosjektet starter høsten 2015 og skal vare ett år.