På Madagaskar gir Tilapia-oppdrett arbeidsplasser og økt velstand for lokale kvinner og menn. På fire år har småprodusentene som deltar i dette Norges Vel-prosjektet snudd oppdretten fra underskudd til overskudd og tredoblet egen inntekt. Samtidig fortsetter produksjonsvolumet, antallet dammer og produsenter å øke.

Les mer om Madagaskar-prosjektet her

- På basis av de gode resultatene på Madagaskar ønsker vi å utvikle en bærekraftig modell for tilapia-oppdrett som skaper lønnsomme arbeidsplasser, er attraktiv for private investorer og som på sikt kan danne basis for videre næringsutvikling både i Chokwé og andre aktuelle områder i Mosambik, sier Mugaas.

Pilotprosjekt for lønnsom og bærekraftig fiskeoppdrettsnæring

Gjennom de 30 månedene pilotprosjektet varer skal Norges Vel og samarbeidspartnerne utvikle en modell som skal bidra til:

En lønnsom og bærekraftig modell for tilapia-oppdrett i Mosambik
Prosjektet vil demonstrere lønnsom tilapia-oppdrett for små og mellomstore bedrifter (SMBer) og potensielle tilapia-produsenter i Chokwé-regionen, som ønsker å lære tilapia-oppdrett som en fremtidig fulltids næringsvei. Dette inkluderer design av dammer, systemer for vanninntak og -utslipp, grøntvannsproduksjon, fôring, produksjonsoppfølging, innhøsting og kjøling/forberedelse av fisken, samt markedsføring og salg. Piloten vil med andre ord demonstrere hele den integrerte kjeden av produksjonsaktiviteter.

Teste og utvikle markedet for tilapia
Tilapia er ikke tilgjengelig overalt i dag og det er nødvendig å utvikle en salgs- og markedsstrategi. Tilapia er kjent for de fleste, og med rimelige priser for de fleste vil det mest sannsynlig bli god etterspørsel etter fisken. Fisken vil testes for salg i lokalmiljøet, i hovedstaden Maputo, og eventuelt andre potensielle markeder. Det skal gjennomføres en studie på potensialet nasjonalt og for industriutvikling.

En integrator-modell for å fremme ytterligere næringsutvikling gjennom tilapia-oppdrett
Det skal etableres en integrator som bidrar til felles innsatsvarer, felles opplæring for produsenter i lønnsom oppdrett, og som sikrer felles markedsføring og salg. Over tid skal det også arbeides med lobbyvirksomhet og rådgiving til myndighetene om nødvendige rammevilkår for en bærekraftig næringsutvikling. Hvis piloten er vellykket, blir integratoren drevet og videreutviklet også i etterkant for å sikre at den blir bærekraftig og kan stå på egne bein.

Prosjektet varer til og med mai 2019 og finansieres gjennom den norske ambassaden i Mosambik.

Prosjektledelse, erfaringsoverføring og organisering

- Vi tar våre erfaringer fra Madagaskar og utvikler en modell tilpasset forholdene i Chokwé. Mosambik-prosjektet blir mer forretningsrettet, og hvis piloten lykkes kan dette bli i større skala enn prosjektet på Madagaskar, sier Mugaas.

Norges Vel skal bidra med følgende i prosjektet:

  • Prosjekt- og prosessledelse
  • Organisering, forretningsutvikling og markedsretting
  • Deltakelse og eierskap fra produsenter og SMBer i hele verdikjeden

- Vi inviterer lokale bedrifter og entreprenører inn i prosjektet, og er spesielt opptatt av at kvinner skal delta, sier Mugaas

I prosjektet samarbeider Norges Vel med en norsk spesialist innen lønnsom tilapia-oppdrett fra egg til marked, med solid erfaring fra Asia. Den lokale bedriften Papá Pesca og organisasjonen TechnoServe skal henholdsvis bidra med implementering av demonstrasjonsområdet til Integratoren er på plass (land, personell/ tjenester og oppfølging av mindre entreprenører), og med en videre kartlegging av nasjonale muligheter og hindre, samt forslag om ytterligere tiltak for å skape en bærekraftig modell.

Bidrar til matsikkerhet og lokal næringsutvikling

Verden trenger mer mat og presset mot naturressursene øker. En bærekraftig fiskeri- og oppdrettssektor betyr mye for global matsikkerhet og ernæring. Når 29 prosent av verdens fiskebestander er overutnyttet og 61 prosent er fullt utnyttet, må produksjonsveksten skje innenfor akvakultur, det vil si dyrking av de naturlige næringskilder som finnes i fersk- og saltvann.

Gjennom etableringen av bærekraftige organisasjoner for tilapia-oppdrett bidrar Norges Vel til matsikkerhet, lokal næringsutvikling og fattigdomsreduksjon i lokalsamfunn.