Bruk av alger til rensing av sigevann fra avfallsdeponier, ble startet som et resultat av arbeidet med Interreg Sverige-Norge-prosjektet ecoINSIDE. 

Under planleggingen av prosjektet ble det gjennomført en kartlegging av renovasjonsselskapenes utfordringer. Da aktørene i gjenvinningsbransjen trakk fram rensing av sigevann fra avfallsdeponier som særlig utfordrende, tok Norges Vel tok initiativ til å etablere algeprosjektet som en del av ecoINSIDE.

Avdelingsdirektør GlennEgen prosjektgruppe

De to ecoINSIDE-partnerne Norges Vel og Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) fikk med seg Esval Miljøpark og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i et forskningsprosjekt for å se nærmere på muligheten til å benytte alger til rensing av sigevann.
– Alger trenger næringsstoffer som nitrogen, fosfor og karbon for å vokse. Sigevann og deponigass kan dermed utnyttes for å dyrke mikroalger, samtidig som næringsstoffene renses ut fra sigevannet. Algene fjerner også tungmetaller fra sigevannet, forteller prosjektleder Tore Filbakk i Norges Vel.

Det forskningsarbeidet som gruppen har gjennomført, er svært lovende. Gruppen jobber derfor for å få etablert et hovedprosjekt som kan ta resultatene fra forprosjektet videre og få på plass et pilotanlegg for testing av algerensing i større skala.
– Målet vårt er å bygge et sigevannsrenseanlegg med minst mulig bruk av kjemikalier og mest mulig biologisk rensing av sigevannet. Derfor vil vi finne ut om det er mulig å bruke alger, sier Glenn Vidar Lie Karlsen, avdelingsdirektør ved ROAF.

NIVA-forsker Carlos EscuderoEn sirkulær økonomi

år urenset sigevann lekker ut kan næringsstoffene som er i sigevannet føre til uønsket algeoppblomstring. Norges Vel – som de siste årene har jobbet med næringsutvikling basert på algedyrking – kom opp med ideen om at sigevannet i stedet kunne utnyttes til å produsere ønskede alger og samtidig rense vannet.

NIVA har kartlagt ulike alger og hvor godt de vokser i sigevannet fra Esval Miljøpark og ROAF, og har undersøkt hvor effektive disse algene er til å ta opp tungmetaller og til å fjerne nitrogen.

Det legges opp til å gjennomføre tester av hvordan algeveksten kan økes ved å tilføre CO2, varme og ekstra lys, alternativt rød LED som bruker mindre energi og øker fotosyntesens ytelse.

Kommersiell utvikling

Algeprosjektet har også estimert dimensjonering og typer av mikroalgeanlegg i forhold til forskjellige rensebehov – og hvor stor algebiomasse disse kan produsere.

Både ROAF og Esval Miljøpark vurderer å ta i bruk ny teknologi for å rense sigevannet fra avfallsdeponiene sine. Sigevannet inneholder forurensinger som må reduseres før vannet kan tas inn i ordinære renseanlegg. Prosjektgruppa har sett på muligheten for å kombinere mikroalger med andre rensemetoder. Dette er også koblet opp mot ROAF og Esval Miljøpark sitt arbeid med å utvikle kommersielle renseløsninger. Hvis dette blir en suksess kan det føre til at andre deponier ønsker samme sigevannsrenseløsning, både i Norge og utenlands.

En viktig del av et hovedprosjekt vil også være å se på muligheten for utvikling av nye produkter basert på biomassen som produseres, eksempelvis biodrivstoff.

Vil ta arbeidet videre

For å komme videre med bruk av mikroalger for rensing av sigevannet ønsker partnerne å søke om et hovedprosjekt. Dette skal blant annet inkludere oppbygging av et pilotanlegg for algerensing i større skala. Prosjektgruppa har allerede skaffet seg en oversikt over hva utstyrsleverandørene sitter på av utstyr til bygging av et slikt anlegg.

I forbindelse med et nytt prosjekt vil det også være naturlig å vurdere kostnader for å bruke mikroalger til rensing, og se nærmere på hvilke sluttprodukter algene kan brukes til.